السد صدرنشین با پیروزی در حساس ترین بازی هفته بیست و یکم لیگ ستارگان قطر مهمانش الشمال را با 4 گل برد این بازی که تقابل امید ابراهیمی در الشمال با محمد امین حزباوی در السد بود با پیروزی تیم حزباوی به پایان رسید السد با برد قاطعی که در دیدار برابر الشمال به دست آورد یک هفته قبل از پایان لیگ ستارگان قطر قهرمان شد در این بازی امید ابراهیمی در دقیقه ۴۰ با کارت قرمز از زمین بازی اخراج شد البته این بازی پر برخورد سه اخراجی داشت که دو بازیکن از الشمال و یک بازیکن از السد بود حزباوی هم یک گل به ثمر رساند که البته VAR آن را مردود اعلام کرد

جدول آماری مسابقات لیگ قطر (شروع مسابقات از سال ۱۹63)

سال برگزارینام لیگتعداد تیمهاقهرماننایب قهرمانتیم سومتغییر نامتاریخ انحلالآقای گل
1963-64جام قهرمانی غیر رسمی قطرالمعارفاین تیم سال 1966 منحل شد
1964-65جام قهرمانی غیر رسمی قطرالمعارفاین تیم سال 1966 منحل شد
1965-66جام قهرمانی غیر رسمی قطرالمعارفاین تیم سال 1966 منحل شد
1966-67جام قهرمانی غیر رسمی قطرالعربااین تیم تا سال 1981 به نام استقلال شناخته می شد و از سال 1981 به قطر اس سی تغییر یافت این تیم در سال 1972 منحل شد
1967-68جام قهرمانی غیر رسمی قطرالعربااین تیم تا سال 1981 به نام استقلال شناخته می شد و از سال 1981 به قطر اس سی تغییر یافت این تیم در سال 1972 منحل شد
1968-69جام قهرمانی غیر رسمی قطرالعربااین تیم تا سال 1981 به نام استقلال شناخته می شد و از سال 1981 به قطر اس سی تغییر یافت این تیم در سال 1972 منحل شد
1969-70جام قهرمانی غیر رسمی قطرالعربااین تیم تا سال 1981 به نام استقلال شناخته می شد و از سال 1981 به قطر اس سی تغییر یافت این تیم در سال 1972 منحل شد
1970-71جام قهرمانی غیر رسمی قطرالعربااین تیم تا سال 1981 به نام استقلال شناخته می شد و از سال 1981 به قطر اس سی تغییر یافت این تیم در سال 1972 منحل شد
1971-72جام قهرمانی غیر رسمی قطرالسد
1972-73جام قهرمانی رسمی قطرالاستقلالابن تبم تا سال 1981 به نام استقلال شناخته می شد و از سال 1981 به قطر اس سی تغییر یافت
1973-74جام قهرمانی رسمی قطرالسد
1974-75جام قهرمانی رسمی قطربرگزار نشد
1975-76جام قهرمانی رسمی قطرالریانجمال الخطیب با 13 گل از الاستقلال
1976-77جام قهرمانی رسمی قطرالاستقلالابن تبم تا سال 1981 به نام استقلال شناخته می شد و از سال 1981 به قطر اس سی تغییر یافت
1977-78جام قهرمانی رسمی قطرالریان
1978-79جام قهرمانی رسمی قطرالسد
1979-80جام قهرمانی رسمی قطرالسد
1980-81جام قهرمانی رسمی قطرالسد
1981-82جام قهرمانی رسمی قطرالریان
1982-83جام قهرمانی رسمی قطرالعربی
1983-84جام قهرمانی رسمی قطر7الریانالاهلی دوحهالعربی
1984-85جام قهرمانی رسمی قطر7العربیقطر اس سیالریان
1985-86جام قهرمانی رسمی قطر
الریان
1986-87جام قهرمانی رسمی قطرالسد
1987-88جام قهرمانی رسمی قطرالسد
1988-89جام قهرمانی رسمی قطرالسد
1989-90جام قهرمانی رسمی قطرالریان
1990-91جام قهرمانی رسمی قطرالعربی
1991-92جام قهرمانی رسمی قطر9الاتحاد دوحهقطر اس سیالسدنام الاتحاد دوحه از سال 2004 به الغرافه تغییر کرد
1992-93جام قهرمانی رسمی قطرالعربی
1993-94جام قهرمانی رسمی قطرالعربی
1994-95جام قهرمانی رسمی قطرالریان
1995-96جام قهرمانی رسمی قطر9العربیالریانالوکره
1996-97جام قهرمانی رسمی قطر9العربیالریانالاتحاد دوحهنام الاتحاد دوحه از سال 2004 به الغرافه تغییر کرد
1997-98جام قهرمانی رسمی قطر9الاتحاد دوحهالریانالسدنام الاتحاد دوحه از سال 2004 به الغرافه تغییر کرد
1998-99جام قهرمانی رسمی قطر9الریانالاتحاد دوحهالسدنام الاتحاد دوحه از سال 2004 به الغرافه تغییر کردمبارک الکواری از الریان و صالح فودال از التعاون و آکوا از الوکره و موجیب حمد با 5 گل
1999-2000جام قهرمانی رسمی قطر9السدالریانالعربی
2000-2001جام قهرمانی رسمی قطر9الوکرهالعربیالتعاوننام التعاون قطر در سال 2004 به الخور تغییر کرد
2001-2002جام قهرمانی رسمی قطر9الاتحاد دوحهقطر اس سیالریاننام الاتحاد دوحه از سال 2004 به الغرافه تغییر کرد
2002-2003جام قهرمانی رسمی قطر10قطر اس سیالسدالخور
2003-2004جام قهرمانی رسمی قطر10السدقطر اس سیالعربی
2004-2005جام قهرمانی رسمی قطر10الغرافهالریانالخور
2005-2006جام قهرمانی رسمی قطر10السدقطر اس سیالعربی
2006-2007جام قهرمانی رسمی قطر10السدالغرافهام صلالیونس محمود از الغرافه با 19 گل
2007-2008کیو لیگ10الغرافهالسدام صلالکلمرسون آرائوخو از الغرافه با 27 گل
2008-2009کیو لیگ10الغرافهالسدالریانماگنو آلوز از ام صلال با 25 گل
2009-2010لیگ ستارگان قطر12الغرافهالسدالعربییونس محمود از الغرافه و کابوره از العربی با 21 گل
2010-2011لیگ ستارگان قطر12لخویاالغرافهالریاننام لخویا از سال 2017 به الدحیل تغییر کردیونس محمود از الغرافه با 15 گل
2011-2012لیگ ستارگان قطر12لخویاالجیش اس سیالریاننام لخویا از سال 2017 به الدحیل تغییر کردآدریانو از الجیش اس سی با 18 گل
2012-2013لیگ ستارگان قطر12السدلخویاالجیش اس سینام لخویا از سال 2017 به الدحیل تغییر کردسباستین سوریا از لخویا با 19 گل
2013-2014لیگ ستارگان قطر14لخویاالجیش اس سیالسدنام لخویا از سال 2017 به الدحیل تغییر کرددیوکو کالوییتوکا از الخریطیات با 22 گل
2014-2015لیگ ستارگان قطر14لخویاالسدالجیش اس سینام لخویا از سال 2017 به الدحیل تغییر کرددیوکو کالوییتوکا از الاهلی دوحه با 25 گل
2015-2016لیگ ستارگان قطر14الریانالجیش اس سیالسدعبدالرازک حمدالله از الجیش اس سی و رودریگو تاباتا از السد با 21 گل
2016-2017لیگ ستارگان قطر14لخویاالسدالریاننام لخویا از سال 2017 به الدحیل تغییر کردیوسف العربی از لخویا با 24 گل
2017-2018لیگ ستارگان قطر12الدحیلالسدالریاننام لخویا از سال 2017 به الدحیل تغییر کردیوسف العربی و مساکنی از الدحیل با 24 گل
2018-2019لیگ ستارگان قطر12السدالدحیلالسیلیهبغداد بونجاح از السد با 39 گل
2019-2020لیگ ستارگان قطر12الدحیلالریانالسداکرم عفیف از السد و یاسین براهیمی از الریان با 15 گل
2020-2021لیگ ستارگان قطر12السدالدحیلالریانبغداد بونجاح از السد با 21 گل
2021-2022لیگ ستارگان قطر12السدالدحیلالوکرهمایکل اولونگا از الدحیل با 25 گل
2022-2023لیگ ستارگان قطر12الدحیلالعربیالسدمایکل اولونگا از الدحیل با 22 گل
2023-2024لیگ ستارگان قطر12السدالریانالغرافهاکرم عفیف از السد با 26 گل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *