الدحیل با برد 5-2 الشمال برای هشتمین بار قهرمان لیگ قطر شد المعز علی دقیقه 7 و مایکل اولونگا دقایق 21 و 32 از روی نقطه پنالتی و 35 و 52 برای الدحیل و ماتیاس نانی دقیقه 48 از روی نقطه پنالتی و مصطفی طارق مشعل دقیقه 94 برای الشمال گل زدند

جدول آماری مسابقات لیگ قطر (شروع مسابقات از سال ۱۹63)

سال برگزارینام لیگتعداد تیمهاقهرماننایب قهرمانتیم سومتغییر نامتاریخ انحلالآقای گل
1963-64جام قهرمانی غیر رسمی قطرالمعارفاین تیم سال 1966 منحل شد
1964-65جام قهرمانی غیر رسمی قطرالمعارفاین تیم سال 1966 منحل شد
1965-66جام قهرمانی غیر رسمی قطرالمعارفاین تیم سال 1966 منحل شد
1966-67جام قهرمانی غیر رسمی قطرالعربااین تیم تا سال 1981 به نام استقلال شناخته می شد و از سال 1981 به قطر اس سی تغییر یافت این تیم در سال 1972 منحل شد
1967-68جام قهرمانی غیر رسمی قطرالعربااین تیم تا سال 1981 به نام استقلال شناخته می شد و از سال 1981 به قطر اس سی تغییر یافت این تیم در سال 1972 منحل شد
1968-69جام قهرمانی غیر رسمی قطرالعربااین تیم تا سال 1981 به نام استقلال شناخته می شد و از سال 1981 به قطر اس سی تغییر یافت این تیم در سال 1972 منحل شد
1969-70جام قهرمانی غیر رسمی قطرالعربااین تیم تا سال 1981 به نام استقلال شناخته می شد و از سال 1981 به قطر اس سی تغییر یافت این تیم در سال 1972 منحل شد
1970-71جام قهرمانی غیر رسمی قطرالعربااین تیم تا سال 1981 به نام استقلال شناخته می شد و از سال 1981 به قطر اس سی تغییر یافت این تیم در سال 1972 منحل شد
1971-72جام قهرمانی غیر رسمی قطرالسد
1972-73جام قهرمانی رسمی قطرالاستقلالابن تبم تا سال 1981 به نام استقلال شناخته می شد و از سال 1981 به قطر اس سی تغییر یافت
1973-74جام قهرمانی رسمی قطرالسد
1974-75جام قهرمانی رسمی قطربرگزار نشد
1975-76جام قهرمانی رسمی قطرالریانجمال الخطیب با 13 گل از الاستقلال
1976-77جام قهرمانی رسمی قطرالاستقلالابن تبم تا سال 1981 به نام استقلال شناخته می شد و از سال 1981 به قطر اس سی تغییر یافت
1977-78جام قهرمانی رسمی قطرالریان
1978-79جام قهرمانی رسمی قطرالسد
1979-80جام قهرمانی رسمی قطرالسد
1980-81جام قهرمانی رسمی قطرالسد
1981-82جام قهرمانی رسمی قطرالریان
1982-83جام قهرمانی رسمی قطرالعربی
1983-84جام قهرمانی رسمی قطر7الریانالاهلی دوحهالعربی
1984-85جام قهرمانی رسمی قطر7العربیقطر اس سیالریان
1985-86جام قهرمانی رسمی قطر
الریان
1986-87جام قهرمانی رسمی قطرالسد
1987-88جام قهرمانی رسمی قطرالسد
1988-89جام قهرمانی رسمی قطرالسد
1989-90جام قهرمانی رسمی قطرالریان
1990-91جام قهرمانی رسمی قطرالعربی
1991-92جام قهرمانی رسمی قطر9الاتحاد دوحهقطر اس سیالسدنام الاتحاد دوحه از سال 2004 به الغرافه تغییر کرد
1992-93جام قهرمانی رسمی قطرالعربی
1993-94جام قهرمانی رسمی قطرالعربی
1994-95جام قهرمانی رسمی قطرالریان
1995-96جام قهرمانی رسمی قطر9العربیالریانالوکره
1996-97جام قهرمانی رسمی قطر9العربیالریانالاتحاد دوحهنام الاتحاد دوحه از سال 2004 به الغرافه تغییر کرد
1997-98جام قهرمانی رسمی قطر9الاتحاد دوحهالریانالسدنام الاتحاد دوحه از سال 2004 به الغرافه تغییر کرد
1998-99جام قهرمانی رسمی قطر9الریانالاتحاد دوحهالسدنام الاتحاد دوحه از سال 2004 به الغرافه تغییر کردمبارک الکواری از الریان و صالح فودال از التعاون و آکوا از الوکره و موجیب حمد با 5 گل
1999-2000جام قهرمانی رسمی قطر9السدالریانالعربی
2000-2001جام قهرمانی رسمی قطر9الوکرهالعربیالتعاوننام التعاون قطر در سال 2004 به الخور تغییر کرد
2001-2002جام قهرمانی رسمی قطر9الاتحاد دوحهقطر اس سیالریاننام الاتحاد دوحه از سال 2004 به الغرافه تغییر کرد
2002-2003جام قهرمانی رسمی قطر10قطر اس سیالسدالخور
2003-2004جام قهرمانی رسمی قطر10السدقطر اس سیالعربی
2004-2005جام قهرمانی رسمی قطر10الغرافهالریانالخور
2005-2006جام قهرمانی رسمی قطر10السدقطر اس سیالعربی
2006-2007جام قهرمانی رسمی قطر10السدالغرافهام صلالیونس محمود از الغرافه با 19 گل
2007-2008کیو لیگ10الغرافهالسدام صلالکلمرسون آرائوخو از الغرافه با 27 گل
2008-2009کیو لیگ10الغرافهالسدالریانماگنو آلوز از ام صلال با 25 گل
2009-2010لیگ ستارگان قطر12الغرافهالسدالعربییونس محمود از الغرافه و کابوره از العربی با 21 گل
2010-2011لیگ ستارگان قطر12لخویاالغرافهالریاننام لخویا از سال 2017 به الدحیل تغییر کردیونس محمود از الغرافه با 15 گل
2011-2012لیگ ستارگان قطر12لخویاالجیش اس سیالریاننام لخویا از سال 2017 به الدحیل تغییر کردآدریانو از الجیش اس سی با 18 گل
2012-2013لیگ ستارگان قطر12السدلخویاالجیش اس سینام لخویا از سال 2017 به الدحیل تغییر کردسباستین سوریا از لخویا با 19 گل
2013-2014لیگ ستارگان قطر14لخویاالجیش اس سیالسدنام لخویا از سال 2017 به الدحیل تغییر کرددیوکو کالوییتوکا از الخریطیات با 22 گل
2014-2015لیگ ستارگان قطر14لخویاالسدالجیش اس سینام لخویا از سال 2017 به الدحیل تغییر کرددیوکو کالوییتوکا از الاهلی دوحه با 25 گل
2015-2016لیگ ستارگان قطر14الریانالجیش اس سیالسدعبدالرازک حمدالله از الجیش اس سی و رودریگو تاباتا از السد با 21 گل
2016-2017لیگ ستارگان قطر14لخویاالسدالریاننام لخویا از سال 2017 به الدحیل تغییر کردیوسف العربی از لخویا با 24 گل
2017-2018لیگ ستارگان قطر12الدحیلالسدالریاننام لخویا از سال 2017 به الدحیل تغییر کردیوسف العربی و مساکنی از الدحیل با 24 گل
2018-2019لیگ ستارگان قطر12السدالدحیلالسیلیهبغداد بونجاح از السد با 39 گل
2019-2020لیگ ستارگان قطر12الدحیلالریانالسداکرم عفیف از السد و یاسین براهیمی از الریان با 15 گل
2020-2021لیگ ستارگان قطر12السدالدحیلالریانبغداد بونجاح از السد با 21 گل
2021-2022لیگ ستارگان قطر12السدالدحیلالوکرهمایکل اولونگا از الدحیل با 25 گل
2022-2023لیگ ستارگان قطر12الدحیلالعربیالسدمایکل اولونگا از الدحیل با 22 گل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *