تیم نوراللهی قهرمان لیگ امارات متحده عربی شد

0

تیم شباب الاهی دبی در حضور احمد نوراللهی بازیکن ایرانی خود با پیروزی 2-1 برابر بن‌یاس بالاتر از الوحده و العین 1 هفته مانده به پایان مسابقات قهرمان لیگ امارات شد ساشا ایوکویچ دقیقه 61 برای بن یاس و عزیز گانیف دقیقه 70 و يحيى الغساني دقیقه 73 برای شباب الاهلی گل زدند

جدول آماری مسابقات لیگ امارات متحده عربی (شروع مسابقات از سال ۱۹73)

سال برگزارینام لیگتعداد تیمهاقهرماننایب قهرمانتیم سومتغییر نامتاریخ انحلالآقای گل
1973-74لیگ فوتبال امارات3العرباالاهلی دبیعمانتیم عمان به امارات کلاب تغییر نام داد
1974-75لیگ فوتبال امارات6الاهلی دبیشارجهالنصر دبی
1975-76لیگ فوتبال امارات9الاهلی دبیالعینشارجه
1976-77لیگ فوتبال اماراتالعین
1977-78لیگ فوتبال اماراتالنصر دبی
1978-79لیگ فوتبال اماراتالنصر دبی
1979-80لیگ فوتبال اماراتالاهلی دبی
1980-81لیگ فوتبال اماراتالعین
1981-82لیگ فوتبال اماراتالوصل
1982-83لیگ فوتبال امارات10الوصلشارجهالنصر دبی
1983-84لیگ فوتبال امارات10العینالوصلالاهلی دبیدر سال 2017 دو باشگاه دبی و الاهلی ادغام شدند و نام تیم به شباب الاهلی تغییر کرد
1984-85لیگ فوتبال اماراتالوصل
1985-86لیگ فوتبال امارات10النصر دبیالوصلشارجه
1986-87لیگ فوتبال امارات11شارجهالوصلالعین
1987-88لیگ فوتبال امارات12الوصلشارجهالاهلی دبیدر سال 2017 دو باشگاه دبی و الاهلی ادغام شدند و نام تیم به شباب الاهلی تغییر کرد
1988-89لیگ فوتبال امارات12شارجهالوصلالنصر دبی
1989-90لیگ فوتبال امارات14الشبابالوصلشارجهدر سال 2017 دو باشگاه دبی و الاهلی ادغام شدند و نام تیم به شباب الاهلی تغییر کرد
1990-91لیگ فوتبال اماراتبرگزار نشد
1991-92لیگ فوتبال امارات16الوصلشارجهبنی یاس
1992-93لیگ فوتبال امارات12العینالوحدهشارجه
1993-94لیگ فوتبال امارات10شارجهالعینالنصر دبی
1994-95لیگ فوتبال امارات10الشبابالعینالوصلدر سال 2017 دو باشگاه دبی و الاهلی ادغام شدند و نام تیم به شباب الاهلی تغییر کرد
1995-96لیگ فوتبال امارات10شارجهالوصلالعین
1996-97لیگ فوتبال امارات10الوحدهالنصر دبیشارجه
1997-98لیگ فوتبال امارات10الوحدهشارجهالعین
1998-99لیگ فوتبال امارات12الوحدهالعینالنصر دبی
1999-2000لیگ فوتبال امارات12العینالنصر دبیالوحده
2000-2001لیگ فوتبال امارات12الوحدهالاهلی دبیالجزیره
2001-2002لیگ فوتبال امارات12العینالجزیرهالشبابدر سال 2017 دو باشگاه دبی و الاهلی ادغام شدند و نام تیم به شباب الاهلی تغییر کرد
2002-2003لیگ فوتبال امارات12العینالوحدهالاهلی دبیدر سال 2017 دو باشگاه دبی و الاهلی ادغام شدند و نام تیم به شباب الاهلی تغییر کرد
2003-2004لیگ فوتبال امارات12العین
2004-2005لیگ فوتبال امارات14الوحدهالعینالجزیره
2005-2006لیگ فوتبال امارات12الوحدهالاهلی دبیالجزیرهدر سال 2017 دو باشگاه دبی و الاهلی ادغام شدند و نام تیم به شباب الاهلی تغییر کرد
2006-2007لیگ فوتبال امارات12الوصلالوحدهالجزیرهاندرسون باربوسا از الوصل با 19 گل
2007-2008لیگ فوتبال امارات12الشبابالجزیرهالاهلی دبیدر سال 2017 دو باشگاه دبی و الاهلی ادغام شدند و نام تیم به شباب الاهلی تغییر کرداندرسون باربوسا از شارجه و فیصل خلیل از الاهلی دبی با 16 گل
2008-2009لیگ حرفه ای امارات12الاهلی دبیالجزیرهالعیندر سال 2017 دو باشگاه دبی و الاهلی ادغام شدند و نام تیم به شباب الاهلی تغییر کردفرناندو بایانو از الجزیره با 25 گل
2009-2010لیگ حرفه ای امارات12الوحدهالجزیرهالعینخوزه ساند از العین با 24 گل
2010-2011لیگ حرفه ای امارات12الجزیرهبنی یاسالنصر دبیآندره سنگور از بنی یاس با 18 گل
2011-2012لیگ حرفه ای امارات12العینالنصر دبیالشبابدر سال 2017 دو باشگاه دبی و الاهلی ادغام شدند و نام تیم به شباب الاهلی تغییر کردآساموا ژیان از العین با 22 گل
2012-2013لیگ حرفه ای امارات14العینالاهلی دبیالجزیرهدر سال 2017 دو باشگاه دبی و الاهلی ادغام شدند و نام تیم به شباب الاهلی تغییر کردآساموا ژیان از العین با 31 گل
2013-2014لیگ خلیج فارس امارات14الاهلی دبیالوحدهالجزیرهدر سال 2017 دو باشگاه دبی و الاهلی ادغام شدند و نام تیم به شباب الاهلی تغییر کردآساموا ژیان از العین با 29 گل
2014-2015لیگ خلیج فارس امارات14العینالجزیرهالشبابدر سال 2017 دو باشگاه دبی و الاهلی ادغام شدند و نام تیم به شباب الاهلی تغییر کردمیرکو ووچینیچ از الجزیره با 25 گل
2015-2016لیگ خلیج فارس امارات14الاهلی دبیالعینالوحدهدر سال 2017 دو باشگاه دبی و الاهلی ادغام شدند و نام تیم به شباب الاهلی تغییر کردسباستین تاگلیابو از الوحده با 25 گل
2016-2017لیگ حرفه ای امارات14الجزیرهالوصلالاهلی دبیدر سال 2017 دو باشگاه دبی و الاهلی ادغام شدند و نام تیم به شباب الاهلی تغییر کردعلی مبخوت از الجزیره با 33 گل
2017-2018لیگ حرفه ای امارات12العینالوحدهالوصلمارکوس برگ از العین با 25 گل
2018-2019لیگ حرفه ای امارات14شارجهشباب الاهلیالوحدهسباستین تاگلیابو از الوحده با 27 گل
2019-2020لیگ حرفه ای امارات14شباب الاهلیالعینالجزیرهکوجو فودو لابا از العین با 19 گل
2020-2021لیگ حرفه ای امارات14الجزیرهبنی یاسشباب الاهلیعلی مبخوت از الجزیره با 25 گل
2021-2022لیگ حرفه ای امارات14العینشارجهالوحدهکوجو فودو لابا از العین با 26 گل
2022-2023لیگ حرفه ای امارات14شباب الاهلیالعینالوحدهمحمد الشمسی از الوحده با 9 گل
2023-2024لیگ حرفه ای امارات14

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *